SOIC

_DSC0661

Besättning

Besättningen ombord Ostindiefararen Götheborg består av ca 80 personer. En fjärdedel är yrkesbesättning och resterande består av volontärbesättning samt jungmän.

Befälhavare/ Kapten

Befälhavaren är skeppets högsta chef och är ytterst ansvarig för skepp och besättning.

Överstyrman

Överstyrman är ställföreträdande befälhavare och ansvarar för  och den dagliga arbetsledningen på däck.  Överstyrman ansvarar även, tillsammans med båsen,  för inspektion och underhåll av riggen samt bistår däcksbefäl och mastskeppare i hanteringen av riggen.

2:e Styrman, Navigationsstyrman

Andrestyrman ansvarar för att det finns aktuella sjökort för resorna, planerar seglingsrutter, kontrollerar utgåvor av navigeringslitteratur och korrigerar sjökort. Han/hon ansvarar även för inspektioner, tester och underhåll av navigations- och kommunikationsutrustningen ombord.

2:e Styrman, Säkerhetsstyrman

Den andra 2:e styrman ansvarar för inspektioner, tester och underhåll av säkerhets- och livräddningsutrustningen ombord. Han/hon planerar och genomför även säkerhetsövningar i samarbete med befälhavare, överstyrman och teknisk chef.

Teknisk Chef

Den tekniska chefen ansvarar för skeppets tekniska drift. Han/hon är även brandchef ombord och svarar för brandsäkerheten. Den tekniska chefen ansvarar för uppläggning och genomförande av brand- och säkerhetsövningar i samarbete med överstyrman samt planering av säkerhetsbemanning.

Fartygsingenjör

Fartygsingenjören är ställföreträdande teknisk chef och ansvarar för den dagliga tekniska arbetsledningen.

Motorman

Motormannen sköter den dagliga tekniska driften och underhållet inom den tekniska avdelningen.

Båtsman

Båtsman leder däckspersonalen i det dagliga arbetet med skrov, däck och rigg. Han/hon inspekterar och underhåller riggen och sätter däckspersonal i arbete.

Mastskeppare

Mastskepparen har ett eget vaktlag och leder detta vaktlag i arbetet ombord, till exempel hanteringen av rigg och segel, städning av däck och övriga utrymmen samt ser till att det är ordning i skansarna. De undervisar även vaktlaget i sjömanskap.

Timmerman

Timmerman är skeppets snickare och sköter underhåll , men även nytillverkning ombord.  Det kan gälla allt från små till stora reparationer.

Segelmakare

Segelmakaren ansvarar för reparationer och underhåll av seglen ombord. På Ostindiefararen Götheborg finns 1964 m2 segel samt ett antal i reserver av de viktigaste seglen.

Förste- och andrekock

Vad vore Ostindiefararen Götheborg utan god mat, tillagad av de mycket uppskattade skeppskockarna. På skeppet utspisas ca 80 personer och kockarna jobbar från tidig morgon till sen kväll med förberedelser och tillagning av frukost, lunch och kvällsmat. Däremellan klämmer de in för- och eftermiddagsfika.  Till sin hjälp i byssan har kockarna “backisar” från de olika vakterna. Förstekocken ansvarar för alla inköp till byssan och är arbetsledare för andrekock och messman.

Mässman

Mässman ansvarar för logistiken  vid servering av måltider ombord samt leder jungmännen som har köckstjänst, så kallade “backisar”. Mässman ansvarar även för skeppets tvätt och att det är rent och snyggt i byssan och aktra pentryt.

Jungman

Som jungman ingår man i en av tre vakter under ledning av en mastskeppare.

Styrbords vakt arbetar 12.00 -16.00 och 00.00 – 04.00.
Babords vakt arbetar 08.00 -12.00 och 20.00 – 24.00.
Midskepps vakt arbetar 16.00 – 20.00 och 04.00 – 08.00

I arbetsuppgifterna ingår vaktgång till havs och i hamnar, hantering av segel och rigg vilket innebär arbete på hög höjd, underhållsarbete på däck, städning samt kökshandräckning i byssan som ”backis”.

Skeppsläkare

Läkaren ansvarar för sjukvården ombord och svarar och rapporterar direkt till befälhavaren. Läkaren bidrar med förebyggande hälsovård och deltar i andra uppgifter när så är påkallat. Läkare finns endast ombord på längre etapper där det kan vara svårt att få medicinsk assistens från land. Saknas läkare är det en styrman som ansvarar för sjukvården.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan är underställd läkaren och ansvarar för skeppets medicinförråd. Det finns alltid en sjuksköterska ombord på alla resor.

Besättning

Besättning: Max 80 st vid segling
Utbildade: Cirka 20 st
Jungmän: Cirka 60
Åldersgräns: 18 år
Proviant: 80 pers i 60 dagar
Reservproviant: 80 pers i 30 dagar
Built by Hotbox Studios