SOIC

Kommunikationspolicy

I SOIC kommunikationspolicy finns information om hur du som påmönstrad ska agera. Väl vid påmönstringen kommer du få ett exemplar att underteckna, men ta gärna del av den redan nu.

Ostindiefararen Götheborg möts oavbrutet av ett aktivt intresse från medborgare, myndigheter, massmedia och organisationer. Kommunikation är ett viktigt medel för att väva ihop organisationen och kunna framstå som ett trovärdig och enhetligt projekt. En öppen kommunikation, såväl internt som externt, leder till insyn, intresse och engagemang. Det är vår strävan att varje medarbetare skall känna sig som en ambassadör för Ostindiefararen Götheborg, vilket innefattar att värna om bilden av skeppet och projektet.

Informationsflödet kring skeppet

Kontakt med press och media

Svenska Ostindiska Companiets vd är ansvarig för bolagets externa information. Han har delegerat det ansvaret till pressansvarig. Kontakt med press och media sker genom Svenska Ostindiska Companiets pressansvarig. På Svenska Ostindiska Companiets hemsida hittar media bakgrundsinformation, pressreleaser, pressbilder och aktuell information om expeditionen. Detta material uppdateras kontinuerligt under expeditionen. Pressansvarig i land arbetar proaktivt gentemot media. Media kan även finnas representerad ombord under expeditionen om pressansvarig så beslutat.

När skeppet ligger i hamn

Vid hamnstoppen inbjuds press, radio och TV att komma ombord för att göra sina reportage. Dessa inbjudningar och ackrediteringar sköts av Svenska Ostindiska Companiets pressansvarig i samarbete med hamnarna som besöks. Media (skrivande journalist, fotograf eller filmare) får inte tas ombord utan tillåtelse från Svenska Ostindiska Companiets pressansvarig. Press som utan tidigare överenskommelse vill besöka skeppet skall hänvisas till pressansvarig och får inte släppas ombord utan tillstånd. All press som tillåts gå ombord ska förses med en press-badge.

Regler för besättningen

Generella regler för användande av kameror och teknisk utrustning ombord

Jungmän och besättning är i första hand ombord för att arbeta med skeppets framförande och drift. Användandet av fotokamera, filmkamera, ljudupptagningsenheter och övrig teknisk utrustning skall inte användas så att det stör ordinarie arbetsuppgifter. Kommunikation med press och media (intervjuer eller samtal med journalister) skall samordnas med pressansvarig i land och skall godkännas av denne eller vakthavande befäl.

Regler gällande fotografier, film och text

Varje besättningsmedlem får fotografera, filma och skriva för eget bruk. Det är dock inte tillåtet att fotografera och filma för kommersiellt bruk, dvs. ta betalt för fotografier, film eller text. Besättningsmän och jungmän får således inte kapitalisera (sälja och tjäna pengar) på material som produceras kring resan i form av bild (stillbilder & rörliga bilder), skrift och ljud. Materialet får inte heller publiceras i media utan skriftligt godkännande av Svenska Ostindiska Companiets pressansvarig.

Sociala medier

Allt som publiceras i sociala forum, på bloggar och hemsidor måste vara respektfullt mot andra besättningsmedlemmar, skeppet och företaget. Inga kränkningar tolereras. Alla som på något sätt vill interagera med skeppet i sociala forum är välkomna att skriva direkt till oss, taga och/eller använda våra officiella hashtags.

Facebook: The Swedish Ship Götheborg
Twitter: Gotheborg (#ChinaExp2014)
Instagram: SwedishShipGotheborg (#ChinaExp2014)

Kontakten med en journalist

Enskilda besättningsmedlemmar/jungmän kommer säkert få frågor från media. Det är Svenska Ostindiska Companiets önskan att alla sådana förfrågningar hänvisas till pressansvarig. Därigenom kan vi bistå den i besättningen som möter frågor från media, dels förmedla övergripande uppgifter om resan och projektet. Utgå från att allt du säger till en reporter/journalist kan komma att publiceras.

Talespersoner för Svenska Ostindiska Companiet

Håkan Beskow, VD, 0738-23 38 00, hakan.beskow@soic.se
Emanuel Persson, Expeditionsledare, 0704-54 77 98, emanuel.persson@soic.se

CODES of CONDUCT

Under resan med Ostindiefararen Götheborg gäller att alltid vara en god representant för Svenska Ostindiska Companiet och för skeppet Götheborg.

Alkohol och tobak

Förtäring av alkohol får inte ske ombord och ej heller i land då man är iförd Svenska Ostindiska Companiets kläder. Ute till havs och vid vakttjänstgöring råder nolltolerans. Besättningen är, även iförd civila kläder, under hela resans gång representanter för Svenska Ostindiska Companiet och förväntas uppträda på ett representativt sätt som skapar en positiv bild av skeppet och besättningen.

När skeppet ligger till kaj är det inte tillåtet att röka framför eller i direkt anslutning till skeppet. Behöver du röka måste du anmäla detta till ditt befäl ombord. Detta gäller även ute till havs.

Arrangemang ombord och runt skeppet

Vid alla arrangemang ombord och i land skall du på ett föredömligt sätt vara representativ för Svenska Ostindiska Companiet. Det gäller att ge besökaren en så positiv upplevelse som möjligt.

Att ta ombord besökare

De närmsta familjemedlemmarna (föräldrar, syskon, barn, sambo, pojk- och flickvän) får tas ombord utan kostnad. Dessa besök bör dock styras till de tider då skeppet är öppet för allmänheten.

Om avsteg från reglerna sker

Om jungmän bryter mot följande regler står det Svenska Ostindiska Companiet fritt att omedelbart mönstra av densamma. Ersättning för eventuella utlägg medges ej.

 

Med reservation för ändringar.

Built by Hotbox Studios