Vårt uppdrag

Ägare och ägardirektiv

Vår ägare

Svenska Ostindiska Companiet AB, ägs till 100 procent av Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg.

Så styrs vi

Det är ägardirektivet som sätter ramarna för vår verksamhet. Förutom ägardirektivet styrs vår verksamhet av bolagsordningen.

Svenska Ostindiska Companiet AB:s uppdrag

I ägardirektivet formuleras SOIC:s uppdrag så här:

"Stiftelsen har beslutat att skeppet framledes ska vara stationerat i Göteborg och snarast möjligt kunna utgöra en del av den nya Masthuggskajen. Skeppet ska som utgångspunkt, vara ett besöksmål i Göteborg och en mötesplats som stimulerar till internationell handel.

I anslutning till Masthuggskajen, eller där styrelsen temporärt finner det lämpligt, ska uppföras ett Visitor Center i syfte att stärka stads-och fastighetsutvecklingen i området.

Det beskrivna uppdraget ska utföras av SOIC AB.

Utgångspunkten är att verksamheten långsiktigt ska bära sina egna kostnader.”